Konsolidace a podnikové kombinace

Cena pro ostatní.
 

10 325 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst:

 

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

6. - 10. srpna 2018

Variabilní symbol:

61418

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky: Kč 7 744 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 10 325 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

32

Program:

6. srpna 2018       
pondělí               

9:00 - 13:00 (4 hod.)
14:00-17:00 (3 hod.)   


Přeměny obchodních společností – přehled a obecné účetní řešení dle ZÚ.
Přístup českého účetnictví k dílčím problémům účetnictví přeměn:
•    specifika sloučení, splynutí, převodu jmění na společníka, rozdělení, rozdělení odštěpením, sloučení mateřské a dceřiné společnosti,
•    výměnné poměry, doplatky, stanovení struktury vlastního kapitálu, eliminace vzájemných kapitálových i nekapitálových vztahů.
Vklad a prodej podniku v českém účetnictví.
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.


7. srpna 2018       
úterý   

9:00 - 13:00 (4 hod.)
14:00-17:00 (3 hod.)

Podnikové kombinace dle IFRS.
Příklady přeměn společností řešených dle IFRS 3.
Vybrané příklady přeměn.
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.


8. srpna 2018   
středa

8:00 – 12:00 hod. (4 hod.)
13:00- 16:00 hod. (3 hod.)


Cíl a význam konsolidace a sestavování konsolidovaných účetních závěrek.
Koncepce konsolidace – české účetní předpisy (podnik / konsolidace státu) vs. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.
Koncept ovládání v české legislativě vs. IFRS.
Konsolidační celek (mateřský podnik vs. dceřiný podnik) vs. konsolidovaná účetní závěrka (konsolidační celek x společný podnik x přidružený podnik).
Míra ovládání (rozhodující vliv x spoluovládání x podstatný vliv) a jejich vliv na volbu konsolidačních metod (základní principy všech metod) vs. míra vlastnictví (propočty vlastnických podílů pro aplikaci konsolidačních metod).
Ing. Libor Vašek, Ph.D.9. srpna 2018   
čtvrtek   

8:00 – 12:00 hod. (4 hod.)
13:00- 16:00 hod. (3 hod.)


Konsolidační metody a jejich použití – plná metoda (CZ x IFRS), metoda poměrné konsolidace (CZ) a ekvivalenční metoda (CZ x IFRS) - od základních principů po složitější situace.
Pořízení majetkových podílů v dceřiné společnosti (metoda akvizice) – ocenění nabývaných čistých aktiv v reálné hodnotě, goodwill (IFRS) vs. konsolidační rozdíl (CZ), nekontrolní podíly (IFRS) vs. menšinové podíly (CZ), pomyslná konsolidace k datu akvizice.
Konsolidace dceřiné společnosti v po-akvizičním období vč. eliminace dopadu vnitroskupinových transakcí a nevyrovnaných zůstatků.
Změny vlastnických podílů bez ztráty ovládání – navýšení x snížení.
Konsolidace společného podniku metodou poměrné konsolidace (CZ).
Konsolidace (ocenění) účasti v přidruženém podniku ekvivalenční metodou.
Ing. Libor Vašek, Ph.D.


10. srpna 2018       
pátek

8:00 - 12:00 hod. (4 hod.)

Ztráta ovládání neboli dekonsolidace (prodej dceřiného podniku).
Konsolidace nepřímé dceřiné společnosti – technika přímé vs. postupné konsolidace.
Konsolidace zahraničního dceřiného podniku a související měnové přepočty.
Finanční investice v dceřiném, společném a přidruženém podniku v účetní závěrce mateřského podniku, resp. investora – oceňování.
Ing. Libor Vašek, Ph.D.Změna programu vyhrazena.

Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.