KA ČR vyhlašuje výběrové řízení na auditora účetní závěrky

Komora auditorů ČR vyhlašuje výběrové řízení na auditora účetní závěrky KA ČR a jeho náhradníka.

Jedná se o audit účetní závěrky Komory auditorů ČR sestavené k 31. 12. 2024, 31. 12. 2025 a k 31. 12. 2026. Podmínkou je zkušenost s audity pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Nabídky vč. referencí od klientů zasílejte nejpozději do 29. května 2024 do 12 h. na e-mail: kacr@kacr.cz

Vybraného auditora účetní závěrky bude schvalovat sněm KA ČR na svém XXIX. zasedání 11. listopadu 2024.

KA ČR si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, a to bez nutnosti vybrat některou z nabídek. KA ČR nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům, jejichž nabídka nebude vybrána, důvody takového rozhodnutí.

V souladu s aktuální legislativní úpravou oblasti zpracování a ochrany Vašich osobních údajů a také v kontextu Vámi předaných typů a kategorií osobních údajů správci údajů (KA ČR), Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů pro definovaný účel výběrového řízení na auditora účetní závěrky KA ČR a jeho náhradníka. Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu stanovanou správcem údajů, nejdéle však po dobu 3 let od obdržení osobních údajů.   Podrobnosti o zpracování Vašich osobních údajů a případná uplatnění Vašich práv naleznete na našich webových stránkách na odkazu: https://www.kacr.cz/gdpr.  Uplatnění práv plynoucích z platné právní úpravy oblasti zpracování a ochrany osobních údajů můžete uplatnit na adrese Pověřence pro ochranu osobních údajů Správce: dpo@algotech.cz (více na našich webových stránkách). Předáním Vašich osobních údajů  také stvrzujete, že jste byl ze strany KA ČR informován o Vašich právech, zejména o právu poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, právu na přístup k osobním údajům, právu na podání námitky proti zpracování, právu na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost. Dále jste byl poučen o právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, 170 00, tel. ústředna +420 234 665 111, www: https://www.uoou.cz a to zejména v případě, že KA ČR nevyhoví žádosti o vysvětlení či odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu se zákonem a dále o právu uplatnit svůj nárok podle obecných předpisů (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) v případě vzniku nemajetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů.