Auditing II

Cena pro ostatní.
 

6 776 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 7

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

31. října - 2. listopadu 2017

Variabilní symbol:

619217

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 5082 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 6776 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

21

Program:

31. 10. 2017
úterý

  9:00 – 12:30                              Ing. Tomáš Ryba
13:30 – 17:00                              Ing. Tomáš Ryba

ZoU*

Zákon o účetnictví - ustanovení týkající se provádění auditu

ZoA

Zákon o auditorech

Předp

Vnitřní předpisy KA ČR

ISA 210

Sjednávání podmínek auditních zakázek

ISA 200*

Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy

ISA 300

Plánování auditu účetní závěrky

ISA 315

Identifikace a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti na základě znalosti účetní jednotky a jejího prostředí

ISA 320

Významnost (materialita) při plánování a provádění auditu

ISA 540

Audit účetních odhadů včetně odhadů reálné hodnoty a souvisejících zveřejněných údajů

ISA 550

Spřízněné strany

 

1.  11. 2017
středa

  9:00 – 12:30                            Ing. Michal Štěpán

13:30 – 17:00                            Ing. Michal Štěpán

ISA 600

Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek skupiny (včetně prací provedených auditory složek)

ISA 610

Využití práce interních auditorů

ISA 620

Využití práce auditorova experta

ISA 260

Předávání informací osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky

ISA 265

Předávání informací o nedostatcích ve vnitřním kontrolním systému osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky a vedení

ISA 402*

Zvažované skutečnosti týkající se účetní jednotky využívající služeb servisní organizace

ISA 450

Vyhodnocení nesprávností zjištěných během auditu

ISA 560

Události po datu účetní závěrky

ISA 570

Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky

ISA 580

Písemná prohlášení

ISA 700

Utvoření názoru na účetní závěrku a sestavení zprávy nezávislého auditora

ISA 701

Informování o hlavních záležitostech auditu ve zprávě nezávislého auditora

ISA 705

Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora

ISA 706

Odstavce zprávy nezávislého auditora obsahující zdůraznění skutečnosti a jiné skutečnosti

ISA 510

První auditní zakázka – počáteční zůstatky

ISA 710

Srovnávací informace - srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka

ISA 720

Povinnosti auditora týkající se ostatních informací

AS 56

Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

AD

Aplikační doložky KAČR

 

 

 

 

 

 

2.  11. 2017
čtvrtek

  9:00 – 12:30                              Ing. Jaroslav Havelka
13:30 – 17:00                              Ing. Jaroslav Havelka

Fram*

Rámec pro ověřovací zakázky

ISA 800

Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek sestavených v souladu s rámcem pro zvláštní účely

ISA 805

Zvláštní aspekty - audity jednotlivých účetních výkazů a specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazu

ISA 810

Zakázky na vypracování zprávy o agregované účetní závěrce

ISRE

Prověrky

ISAE

Ostatní ověřovací zakázky

ISRS

Související služby

Přezk*

Zákon o přezkoumání hospodaření

AS 52*

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

ISA 240

Postup auditorů při posuzování možných podvodů při auditu účetní závěrky

AML*

Zákon proti praní špinavých peněz

ISQC1

Řízení kvality

ISA 220

Řízení kvality u auditů historických finančních informací

EK

Etický kodex

 

* V souladu s požadavky na zkoušku je příslušný standard probrán pouze obecně

 

 

Změna programu vyhrazena.