Auditing II

Cena pro ostatní.
 

6 776 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 1

 

 

Místo konání:

Komora auditorů ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín konání:

30. října - 1. listopadu 2018

Variabilní symbol:

619218

Cena:

Cena pro auditory a asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky:
Kč 5082 vč. 21% DPH

Cena pro ostatní: Kč 6776 vč. 21% DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem semináře. Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech.

Počet hodin pro zápočet do KPV:

21

Program:

30. října 2018
úterý

9:00 – 12:30                              Ing. Tomáš Ryba
13:30 – 17:00                            Ing. Tomáš Ryba
ZoU*              Zákon o účetnictví - ustanovení týkající se provádění auditu
ZoA               Zákon o auditorech
Předp            Vnitřní předpisy KA ČR
ISA 210         Sjednávání podmínek auditních zakázek
ISA 200*        Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu s                          mezinárodními auditorskými standardy
ISA 300          Plánování auditu účetní závěrky
ISA 315          Identifikace a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti na základě znalosti účetní jednotky a jejího prostředí
ISA 320          Významnost (materialita) při plánování a provádění auditu
ISA 540          Audit účetních odhadů včetně odhadů reálné hodnoty a souvisejících zveřejněných údajů
ISA 550          Spřízněné strany

31. října 2018
středa

9:00 – 12:30                            Ing. Michal Štěpán
13:30 – 17:00                          Ing. Michal Štěpán
ISA 600         Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek skupiny (včetně prací provedených auditory složek)
ISA 610         Využití práce interních auditorů
ISA 620         Využití práce auditorova experta
ISA 260         Předávání informací osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky
ISA 265         Předávání informací o nedostatcích ve vnitřním kontrolním systému osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky a vedení
ISA 402*       Zvažované skutečnosti týkající se účetní jednotky využívající služeb servisní organizace
ISA 450         Vyhodnocení nesprávností zjištěných během auditu
ISA 560         Události po datu účetní závěrky
ISA 570         Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky
ISA 580         Písemná prohlášení
ISA 700         Utvoření názoru na účetní závěrku a sestavení zprávy nezávislého auditora
ISA 701         Informování o hlavních záležitostech auditu ve zprávě nezávislého auditora
ISA 705         Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora
ISA 706         Odstavce zprávy nezávislého auditora obsahující zdůraznění skutečnosti a jiné skutečnosti
ISA 510         První auditní zakázka – počáteční zůstatky
ISA 710         Srovnávací informace - srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka
ISA 720         Povinnosti auditora týkající se ostatních informací
AS 56            Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
AD                Aplikační doložky KAČR

01. listopadu 2018
čtvrtek

9:00 – 12:30                              Ing. Jaroslav Havelka
13:30 – 17:00                            Ing. Jaroslav Havelka
Fram*            Rámec pro ověřovací zakázky
ISA 800         Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek sestavených v souladu s rámcem pro zvláštní účely
ISA 805         Zvláštní aspekty - audity jednotlivých účetních výkazů a specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazu
ISA 810         Zakázky na vypracování zprávy o agregované účetní závěrce
ISRE             Prověrky
ISAE             Ostatní ověřovací zakázky
ISRS             Související služby
Přezk*           Zákon o přezkoumání hospodaření
AS 52*          Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
ISA 240         Postup auditorů při posuzování možných podvodů při auditu účetní závěrky
AML*            Zákon proti praní špinavých peněz
ISQC1           Řízení kvality
ISA 220         Řízení kvality u auditů historických finančních informací
EK                Etický kodex

* V souladu s požadavky na zkoušku je příslušný standard probrán pouze obecně

Změna programu vyhrazena.

Kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí. Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Přineste si s sebou doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.