Auditing II.

Cena pro ostatní.
 

6 776 Kč vč. 21 % DPH ks


Přidat osobu/y
Počet volných míst: 10

Místo konání: Úřad KA ČR, Opletalova 55, Praha 1, 3. patro

Termín: 23. - 25. 4. 2019

Variabilní symbol akce: 609219

Počet hodin pro zápočet do KPV:  21 hodin

Cena:

Cena pro auditory, asistenty auditora a uchazeče o vykonání auditorské zkoušky (nutno přihlásit se pod uživatelským jménem a heslem): Kč 5.082,- vč. DPH

Cena pro ostatní:  Kč 6.776,- vč. DPH

Platbu účastnického poplatku proveďte předem na číslo účtu: 87039011/0100 pod variabilním symbolem akce (příp. objednávky).

Daňový doklad vystavujeme na základě přijaté platby. Podrobnější informace naleznete v organizačních pokynech pro vzdělávací akce KA ČR http://www.kacr.cz/organizacni-pokyny-a-stornovaci-podminky .

Program:

23. dubna 2019
úterý

9:00 – 12:30
13:30 – 17:00

ZoU*         Zákon o účetnictví - ustanovení týkající se provádění auditu
ZoA          Zákon o auditorech
Předp       Vnitřní předpisy KA ČR
ISA 210    Sjednávání podmínek auditních zakázek
ISA 200*  Obecné cíle nezávislého auditora a provádění auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy
ISA 300    Plánování auditu účetní závěrky
ISA 315    Identifikace a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti na základě znalosti účetní jednotky a jejího prostředí
ISA 320    Významnost (materialita) při plánování a provádění auditu
ISA 540    Audit účetních odhadů včetně odhadů reálné hodnoty a souvisejících zveřejněných údajů
ISA 550    Spřízněné strany
Ing. Tomáš Ryba

24. dubna 2019
středa

9:00 – 12:30
13:30 – 17:00

ISA 600    Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek skupiny (včetně prací provedených auditory složek)
ISA 610    Využití práce interních auditorů
ISA 620    Využití práce auditorova experta
ISA 260    Předávání informací osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky
ISA 265    Předávání informací o nedostatcích ve vnitřním kontrolním systému osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky a vedení
ISA 402*   Zvažované skutečnosti týkající se účetní jednotky využívající služeb servisní organizace
ISA 450    Vyhodnocení nesprávností zjištěných během auditu
ISA 560    Události po datu účetní závěrky
ISA 570    Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky
ISA 580    Písemná prohlášení
ISA 700    Utvoření názoru na účetní závěrku a sestavení zprávy nezávislého auditora
ISA 701    Informování o hlavních záležitostech auditu ve zprávě nezávislého auditora
ISA 705    Modifikace výroku ve zprávě nezávislého auditora
ISA 706    Odstavce zprávy nezávislého auditora obsahující zdůraznění skutečnosti a jiné skutečnosti
ISA 510    První auditní zakázka – počáteční zůstatky
ISA 710    Srovnávací informace - srovnávací údaje a srovnávací účetní závěrka
ISA 720    Povinnosti auditora týkající se ostatních informací
AS 56       Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
AD           Aplikační doložky KAČR
Ing. Michal Štěpán

25. dubna 2019
čtvrtek

9:00 – 12:30
13:30 – 17:00
                           
Fram*       Rámec pro ověřovací zakázky
ISA 800    Zvláštní aspekty - audity účetních závěrek sestavených v souladu s rámcem pro zvláštní účely
ISA 805    Zvláštní aspekty - audity jednotlivých účetních výkazů a specifických prvků, účtů nebo položek účetního výkazu
ISA 810    Zakázky na vypracování zprávy o agregované účetní závěrce
ISRE         Prověrky
ISAE         Ostatní ověřovací zakázky
ISRS         Související služby
Přezk*       Zákon o přezkoumání hospodaření
AS 52*      Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
ISA 240    Postup auditorů při posuzování možných podvodů při auditu účetní závěrky
AML*        Zákon proti praní špinavých peněz
ISQC1      Řízení kvality
ISA 220    Řízení kvality u auditů historických finančních informací
EK            Etický kodex
Ing. Jaroslav Havelka

* V souladu s požadavky na zkoušku je příslušný standard probrán pouze obecně.

Změna programu vyhrazena.

Přípravné  kurzy před dílčí částí auditorské zkoušky nejsou samostatným vzdělávacím systémem, a proto se u účastníků těchto kurzů předpokládají již základní znalosti z daného předmětu. Ty se účastí na kurzu pouze prohloubí a formou diskuze k vybraným problémům ujasní a propojí do širších souvislostí.

Nezbytnou součástí přípravy je také samostudium literatury předepsané pro danou zkoušku.

Na kurz si s sebou přineste doporučené předpisy dle sborníku materiálů ke zkoušce auditora.