Asistenti auditora – vzdělávání a vykazování KPV za rok 2015

Pro rok 2015 platilo ustanovení Vnitřního předpisu KA ČR pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014 (dále jen „Vnitřní předpis pro KPV“). Vnitřní předpis pro KPV stanovil rozsah a podmínky účasti na profesním vzdělávání také pro asistenty auditora (dále jen „asistenty“).

Stanovený rozsah za kalendářní rok:     20 hodin

Termín prokázání za rok 2015:               31. ledna 2016

Podle § 6 Vnitřního předpisu pro KPV jsou auditoři a auditorské společnosti zaměstnávající asistenty auditora odpovědni za jejich vzdělávání a vykazování KPV v řádném termínu KA ČR.

Účast na KPV asistenta auditora prokazuje za asistenta auditor pověřený vedením odborné praxe (dále jen „odpovědný auditor“).

Odpovědný auditor nemusí prokazovat účast na KPV asistenta v následujících případech:

a)    asistent se v daném roce účastnil dílčí auditorské zkoušky (za účast není považováno osvobození od dílčí zkoušky)
nebo

b)    asistent doložil za daný rok odbornou praxi podle Směrnice KA ČR pro odbornou praxi asistentů auditora.

Účast na odborné praxi prokazuje asistent auditora na formuláři „Přehled fází odborné praxe asistenta auditora“, který je třeba v originále doručit na KA ČR (k rukám Mgr. Veroniky Rojkové). Originál musí být vyplněný, vytištěný, podepsaný asistentem a potvrzený odpovědným auditorem.

Pokud asistent, resp. odpovědný auditor neprokázal za rok 2014 účast na KPV ve stanoveném rozsahu, byl mu počet hodin, jež mu do tohoto rozsahu chyběl, převeden do roku 2015 a zvýšil se tak limit pro rok 2015 (stejný postup jako u auditora).

Formy prokázání účasti na KPV (v případě, že se asistent neúčastnil auditorské zkoušky a nedokládal odbornou praxi):

1)    On-line (elektronicky)

Elektronickou formu Přehledu účasti na KPV asistenta může vyplnit a odeslat pouze odpovědný auditor.

2)    Písemně
Formulář Evidenční záznam o účasti na profesním vzdělávání je k dispozici na webu KA ČR v části Pro členy / Formuláře. Vyplněný, vytištěný a odpovědným auditorem podepsaný formulář lze zaslat e-mailem či poštou.

Informace pro rok 2016:
Mimořádný a náhradní sněm KA ČR, který se konal 23. listopadu 2015 v Praze, schválil novely vnitřních předpisů vč. novely Vnitřního předpisu pro KPV s účinností od 1. 1. 2016.