Asistenti auditora – vzdělávání a vykazování KPV

Od roku 2014 platí ustanovení Vnitřního předpisu KA ČR pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů, (dále jen „Vnitřní předpis pro KPV“). Vnitřní předpis pro KPV stanovil rozsah a podmínky účasti na profesním vzdělávání také pro asistenty auditora (dále jen „asistenty“).

Stanovený rozsah za kalendářní rok:     20 hodin

Termín prokázání: 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Auditoři a auditorské společnosti zaměstnávající asistenty auditora jsou odpovědni za jejich vzdělávání a vykazování KPV v řádném termínu KA ČR.

Účast na KPV asistenta auditora prokazuje za asistenta auditor pověřený vedením odborné praxe (dále jen „odpovědný auditor“).

Odpovědný auditor nemusí prokazovat účast na KPV asistenta v následujících případech:

a)    asistent se v daném roce účastnil dílčí auditorské zkoušky (za účast není považováno osvobození od dílčí zkoušky)
nebo

b)    asistent doložil za daný rok odbornou praxi podle Směrnice KA ČR pro odbornou praxi asistentů auditora.

Účast na odborné praxi prokazuje asistent auditora na formuláři „Přehled fází odborné praxe asistenta auditora“, který je třeba v originále doručit na KA ČR (k rukám Mgr. Veroniky Rojkové). Originál musí být vyplněný, vytištěný, podepsaný asistentem a potvrzený odpovědným auditorem.

Pokud asistent, resp. odpovědný auditor neprokázal za daný kalendářní rok účast na KPV ve stanoveném rozsahu, byl mu počet hodin, jež mu do tohoto rozsahu chyběl, převeden do dalšího kalendářního roku a zvýšil se tak limit pro další kalendářní rok (stejný postup jako u auditora).

Formy prokázání účasti na KPV (v případě, že se asistent neúčastnil auditorské zkoušky a nedokládal odbornou praxi) - stejné jako u auditora.

On-line formulář může odeslat pouze odpovědný auditor (asistent nemá pro toto odeslání oprávnění) - je vázáno na přístupové jméno a heslo auditora.


Aktualizováno: 3. 1. 2019