Schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012

Na webových stránkách  MF ČR  naleznete informace týkající se povinnosti některých vybraných účetních jednotek schvalovat účetní závěrku za účetní období roku 2012.

Vzhledem ke stávající absenci prováděcího předpisu k této problematice sděluje MF ČR následující:
- do doby vydání platného a účinného prováděcího právního předpisu je vybraná účetní jednotka povinna postupovat v souladu se zvláštním zákonem, tj. pro konkrétní vybranou účetní jednotku, 
- do doby vydání takového prováděcího právního předpisu není žádným způsobem organizace schvalování účetních závěrek upravena
- pokud vybraná účetní jednotka provede schválení účetní závěrky v souladu se zvláštním zákonem, bude takové schválení považováno za provedené v souladu s platnými právními předpisy.
MF ČR také uvádí přehled těchto vybraných účetních jednotek i právních předpisů, které schvalování účetních závěrek upravují.
Dále MF ČR sděluje, že převzetí účetní závěrky do CSÚIS v termínech stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2009 Sb., technickou vyhláškou o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, nemá žádný význam pro schválení či neschválení účetní závěrky, a nemůže tudíž zajišťovat validitu takové účetní závěrky pro potřeby jejího schválení, neboť ta je vázána zejména posouzením úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocením předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situace vybrané účetní jednotky.