Podmínky zápisu do seznamu auditorů

Statutárním auditorem je fyzická osoba, které bylo Komorou vydáno rozhodnutí o oprávnění provádět auditorskou činnost a která je zapsána v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR (Komorou) podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Komora vydá na žádost auditorské oprávnění a zapíše do seznamu auditorů fyzickou osobu, která (podle § 4, odst. 1):

 • získala vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu,
 • je plně způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná,
 • absolvovala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi podle § 29 v pracovním poměru jako asistent auditora zapsaný v seznamu asistentů auditora vedeném KA ČR nebo odbornou praxi v obdobné pracovní pozici v jiném členském státě, v rozsahu nejméně 35 hodin týdně nebo po dobu ekvivalentní době 3 let, pokud byla praxe v rámci týdne kratší (dle Směrnice pro odbornou praxi asistenta auditora),
 • nevykonává činnost, na niž se vztahuje omezení uvedené v § 23,
 • složila auditorskou zkoušku,
 • nebyla v posledních 10 letech vyškrtnuta ze seznamu auditorů nebo jí nebylo odebráno osvědčení v souvislosti s uložením kárného opatření nebo jí byl v této lhůtě trvale zakázán výkon auditorské činnosti, s výjimkou postupu podle § 7 odst. 1 písm. e),
 • uhradila poplatky podle § 8 odst. 7,
 • nemá nedoplatek na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách a penále, včetně nákladů řízení, které vybírají a  vymáhají územní finanční orgány podle zvláštního právního předpisu (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 • nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 • nemá nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 • má dobrou pověst,
 • složila slib auditora.

Před vydáním auditorského oprávnění  skládá žadatel o zápis do seznamu auditorů slib podle § 4 odst. 4 zákona: "Slibuji na svou čest a svědomí, že při provádění auditorské činnosti budu  dodržovat právní řád, vnitřní  předpisy Komory auditorů České republiky a auditorské standardy, ctít etiku auditorské profese a dodržovat povinnost mlčenlivosti." Slib se skládá do rukou prezidenta nebo viceprezidenta Komory.

Auditor musí být při provádění auditorské činnosti nezávislý na auditované osobě a nesmí se podílet na jejím rozhodování. Při provádění auditorské činnosti je vázán právními předpisy a rovněž je povinen dodržovat mezinárodní auditorské standardy, etický kodex a vnitřní předpisy Komory.

Pro zapsání do seznamu auditorů je třeba na Úřad KA ČR doložit následující dokumenty:

 • písemnou osobní žádost žadatele o zápis do seznamu auditorů vedeného KA ČR,
 • úředně ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, pokud již tuto podmínku nesplnil při podání žádosti o zápis do seznamu asistentů auditora,
 • potvrzený Přehled fází řízené praxe asistenta auditora, resp. Přehled fází odborné praxe asistenta auditora (dle Směrnice pro odbornou praxi asistenta auditora),
 • vyplněný dotazník auditora,
 • potvrzení o tom, že nemá nedoplatek na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách a penále, včetně nákladů řízení, které vybírají a vymáhají územní finanční orgány podle zvláštního právního předpisu (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 • nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 • nemá nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (týká se to i osob, které jsou pouze zaměstnanci firem),
 • čestné prohlášení o dobré pověsti,
 • doklad o zaplacení příspěvku na činnost Komory ve výši 2 900 Kč při zápisu do 30.6. běžného roku, 1 450 Kč při zápisu od 1.7. běžného roku. Příspěvek nehradí asistenti auditora, kteří mají tento poplatek zaplacen na příslušné období již jako asistenti auditora.

(číslo účtu KA ČR - 87039011/0100, k.s. 0308, v.s. 31)
Bližší informace podá Ing. Libuše Šnajdrová, tel.: 221 602 195, e-mail: snajdrova@kacr.cz