Novely prováděcích vyhlášek pro některé vybrané účetní jednotky

Ve Sbírce zákonů v částce č. 172 byla dne 21. prosince 2012 publikována vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela přináší zejména nutné změny legislativně technického charakteru vyplývající z novelizovaných právních předpisů a změny vyplývající z požadavků účetní praxe na zvýšení právní jistoty vybraných účetních jednotek v oblasti vymezení položek jejich výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Znění vyhlášky č. 460/2012 Sb. naleznete – zde.

V téže částce Sbírky zákonů byla publikována vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela přináší zejména nutné změny legislativně technického charakteru v souvislosti se zavedením Pomocného analytického přehledu a prvním sběrem dat do centrálního systému účetních informací státu. Mění také kritérium pro povinnost předávat pomocný analytický přehled pro:
a) obce - s počtem obyvatel bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 3.000 (původní hranice byla 1.000),
b) příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí – s hodnotou aktiv celkem (netto) nepřesahují alespoň v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období výši 100.000.000 Kč (původní hranice byla 10.000.000 Kč).

Znění vyhlášky č. 461/2012 Sb. naleznete – zde. (61 MB)!

Obě výše zmíněné novely prováděcích vyhlášek nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.