Fixní příspěvky jsou splatné do 31. ledna 2017

Roční fixní příspěvek za auditory, auditorské společnosti (včetně asistentů auditora) pro rok 2017 jsou splatné ke dni 31. ledna 2017.

Příspěvky na činnost Komory auditorů ČR jsou hrazeny povinně ze zákona o auditorech ve výši dle Příspěvkového řádu KA ČR, který byl schválen sněmem v roce 2009.

Roční fixní příspěvek je stanoven takto:

  1. za auditora ve výši 2 900 Kč,
  2. za auditorskou společnost ve výši 15 000 Kč,
  3. příspěvek auditora nebo auditorské společnosti se zvyšuje o 2 900 Kč za každého asistenta auditora nebo auditora v pracovním poměru.

Auditoři, kteří mají k datu splatnosti fixního příspěvku pozastaveno oprávnění k poskytování auditorských služeb nebo dočasný zákaz výkonu auditorské činnosti, platí polovinu fixní části příspěvku.

Číslo účtu Komory auditorů ČR je 87039011/0100. Uvádějte vždy variabilní symbol, slouží k identifikaci plátce. Variabilní symbol u auditorů tvoří číslo oprávnění+31 (xxxx31), u auditorských společností číslo oprávnění+32 (xxx32) a za asistenty auditora registrační číslo+33 (xxxx33).

Pokud je platba příspěvků provedena jednou částkou za více osob, je třeba zaslat do oddělení evidence auditorů rozpis této částky s uvedením čísel oprávnění auditorů, resp. registračních čísel asistentů.