Auditorská společnost

Auditorskou společností je obchodní společnost, která je zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR (komorou) podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jménem auditorské společnosti mohou auditorské služby poskytovat pouze statutární auditoři.

Komora zapíše podle § 5, odst. 1, na žádost do seznamu auditorských společností obchodní společnost, která splňuje následující podmínky:

 1. fyzické osoby, které budou provádět povinné audity jejím jménem, jsou statutárními auditory,
 2. prostou většinou hlasovacích práv v ní disponuje auditorská společnost nebo statutární auditoři, kterým bylo vydáno auditorské oprávnění nebo jsou oprávněni k provádění povinného auditu v jiném členském státě,
 3. prostou většinu členů jejího statutárního orgánu tvoří statutární auditoři nebo auditorské společnosti, kterým bylo vydáno auditorské oprávnění nebo jsou oprávněni k provádění auditorské činnosti v jiném členském státě; má-li statutární orgán dotčené právnické osoby dva členy, musí stanovené podmínky splňovat alespoň jeden z nich,
 4. členové jejího statutárního orgánu jsou bezúhonní, pro posuzování bezúhonnosti platí § 4 odst. 2 obdobně,
 5. není na základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku,
 6. nemá nedoplatek na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách a penále, včetně nákladů řízení, které vybírají a vymáhají územní finanční orgány podle zvláštního právního předpisu,
 7. nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek,
 8. je bezúhonná.

Pro zapsání do seznamu auditorských společností je třeba na Úřad KA ČR doložit následující materiály:

 • písemnou žádost o zápis do seznamu auditorských společností vedeného KA ČR,
 • vyplněný dotazník auditorské společnosti,
 • aktuální výpis z obchodního rejstříku (Ve výpisu z obchodního rejstříku musí být v předmětu činnosti uvedeny jen ty činnosti, které jsou v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech. Tato podmínka platí i pro obchodní společnosti, které by byly společníky v nově zapsané auditorské společnosti.),
 • aktuální výpis ze živnostenského rejstříku,
 • aktuální společenskou nebo zakladatelskou smlouvu, ze které bude patrné, že prostou většinou hlasovacích práv v ní disponují statutární auditoři,
 • doklad, že společnost není na základě pravomocného rozhodnutí soudu v úpadku,
 • v případě, že společnost není nově zapsaná v OR (nově založená společnost je společnost založena ve 3 měsících předcházejících podání žádosti), potvrzení o bezdlužnosti této společnosti od příslušného územního finančního orgánu, od zdravotní pojišťovny a od územní sociální správy,
 • vyjádření územního finančního orgánu o bezdlužnosti všech společníků a jednatelů, resp. osob v představenstvu i v dozorčí radě, včetně obchodních společností, které by byly společníky v nově zapsané auditorské společnosti. Pokud jde o osoby nebo obchodní společnosti ze zemí EU, musí tyto osoby nebo obchodní společnosti doložit tento doklad ze své členské země,
 • vyjádření zdravotních pojišťoven o bezdlužnosti všech společníků a jednatelů, resp. osob v představenstvu i v dozorčí radě, včetně obchodních společností, které by byly společníky v nově zapsané auditorské společnosti. Pokud jde o osoby nebo obchodní společnosti ze zemí EU, musí tyto osoby nebo obchodní společnosti doložit tento doklad ze své členské země,
 • vyjádření územního orgánu sociální správy o bezdlužnosti všech společníků a jednatelů, resp. osob v představenstvu i v dozorčí radě, včetně obchodních společností, které by byly společníky v nově zapsané auditorské společnosti. Pokud jde o osoby nebo obchodní společnosti ze zemí EU, musí tyto osoby nebo obchodní společnosti doložit tento doklad ze své členské země,
 • výpis z rejstříku trestů právnické osoby - originál nebo úředně ověřená kopie - maximálně tři měsíce starý k datu podání žádosti o zápis,
 • čestné prohlášení o dobré pověsti všech společníků a jednatelů, resp. osob v představenstvu i v dozorčí radě,
 • doklad o zaplacení členského poplatku (při zápisu od 1.1. běžného roku částku 15.000,- Kč, při zápisu od 1.7. běžného roku 7.500,- Kč)

(číslo účtu KA ČR - 87039011/0100, k.s. 0308, v.s. 32)

Doklady předložené při zápisu musí být v originálech nebo ověřených kopiích.

Jsou-li splněny všechny podmínky, provede Komora zápis do 30 dnů od doručení písemné žádosti o zápis do seznamu auditorských společností a vydá auditorské oprávnění.

Bližší informace podá Ing. Libuše Šnajdrová, tel. 221 602 195, e-mail: snajdrova@kacr.cz